• Lorem ipsum

Inhoudsopgave:

 • Artikel   1 - Definities
 • Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer
 • Artikel   3 - Toepasselijkheid
 • Artikel   4 - Het aanbod
 • Artikel   5 - De overeenkomst
 • Artikel   6 - Herroepingsrecht
 • Artikel   7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
 • Artikel   8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
 • Artikel   9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
 • Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
 • Artikel 11 - De prijs
 • Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
 • Artikel 13 - Levering en uitvoering
 • Artikel 14 - Betaling
 • Artikel 15 - Schade(s)
 • Artikel 16 - Klachtenregeling
 • Artikel 17 - Geschillen
 • Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Overeenkomst: een verbintenis waarbij de consument producten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken door de ondernemer worden geleverd;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsctiviteit;
Dag: werkdag;
Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik mogelijk maakt;
Formulier voor herroeping: formulier om kenbaar te maken, dat de consument gebruik maakt van het recht op herroeping;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten aan consumenten of derden aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen; 

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

DAARZO Modelcars
Astridplein 10 - 8670 Oostduinkerke

Telefoon: +32 085 808 10 76
E-mail: [email protected]

Ondernemersnummer: 73365408
Btw-nummer: BE 0738.913.336

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld door middel van een link op de website en via een link bij de Checkout. Na aanvaarding van de Algemene voorwaarden bij de Checkout, wordt de consument geacht op de hoogte te zijn van zijn rechten en plichten.

 

Artikel 4 – Het aanbod

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd en de afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van het aangebodene, dit om een goede beoordeling door de consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door de consument en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer tevens langs elektronische weg, de ontvangst de overeenkomst. Zolang de ontvangst niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
De ondernemer treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders, op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of te ontbinden.
De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand; 
 • indien de consument een herroepingsrecht heeft, een link naar het formulier voor herroeping.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen ontbinden. De consument dient dit wel te melden aan de ondernemer.
De in Artikel 1 genoemde bedenktijd, gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde (die niet de vervoerder is) het product heeft ontvangen.

Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of de link naar het formulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke bedenktijd af.
Indien de ondernemer binnen twaalf maanden, de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

 

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het formulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt, voordat de bedenktijd is verstreken.
De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking.
Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden. 

 

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief de door de ondernemer in rekening gebrachte verzendkosten voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. De ondernemer mag wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

Producten, die geen voorraadartikelen zijn en speciaal op verzoek van of voor de consument zijn besteld, zijn uitgesloten van herroepingsrecht. De consument wordt geacht op de hoogte te zijn van de kwaliteit, vorm en specificaties van het product. De ondernemer kan op geen enkele wijze, verantwoordelijk worden gehouden, dat het bestelde product niet voldoet aan de eisen van de consument.

 

Artikel 11 – De prijs

De prijzen welke door de ondernemer worden vermeld, zijn altijd inclusief BTW. De verzendkosten zijn afhankelijk van land van bestemming en gewicht. Het totale gewicht van de bestelling wordt automatisch door het systeem van de ondernemer berekend en het verzendtarief zal daarop worden aangepast. 

De ondernemer kan geen prijsverhogingen doorvoeren, wanneer de verkoopovereenkomst tot stand is gekomen.

Ondanks dat de ondernemer er voor zorg draagt dat er zo weinig mogelijk fouten in prijsstelling ontstaan, kan het toch gebeuren dat een product een verkeerde prijs toebedeelt krijgt. Daarom is de ondernemer altijd gerechtigd om de verkoopovereenkomst te ontbinden, wanneer blijkt dat er een fout in de prijsstelling is vastgesteld. Ook kan de verkoopovereenkomst worden ontbonden als gevolg van een foutief of veranderd btw-tarief. De ondernemer dient dit binnen 24 uur aan de consument te melden en de overeenkomst ontbinden. Het reeds door de consument betaalde bedrag, wordt tevens binnen 24 uur terugbetaald.

 

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

Artikel 13 – Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 2 werkdagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 2 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Het recht op een eventuele schadevergoeding is niet mogelijk
Na ontbinding zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft binnen 24 uur terugbetalen.

 

Artikel 14 – Betaling

Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 3 werkdagen na het ingaan van de overeenkomst. Daarna zal de consument door de ondernemer worden verwittigd, om de betaling binnen 24 uur te doen, om ontbinding van de overeenkomst te voorkomen. Indien dit niet gebeurd, is de ondernemer gerechtigd om de overeenkomt te ontbinden.

Het is niet mogelijk voor een consument of derden om op rekening te kopen. 

 

Artikel 15 - Schade

Onder schade wordt verstaan, mankementen aan het product zelf, niet aan de verpakking. De ondernemer probeert het risico zo veel mogelijk te beperken, dat er slijtage of schade optreed aan de verpakking, echter helaas is dit niet altijd te voorkomen. Schade aan het product zelf, wordt gehonoreerd, schade aan de verpakking niet. De consument dient een schade binnen 7 dagen na ontvangst, te melden aan de ondernemer. Deze zal binnen 5 dagen op de melding reageren.

 

Artikel 16 – Klachtenregeling

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst, moeten binnen 7 dagen na ontvangst door de consument of derde, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen 5 dagen na ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt dit tevens door de ondernemer binnen 5 dagen aan de klant gemeld en zal er een indicatie worden gegeven, wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.


Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage)

 

Artikel 17 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

 

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.